Để đảm bảo mức độ thiết kế cao nhất, chúng tôi giữ cho studio của mình độc lập và tập trung cho mọi dự án đều được đáp ứng với tầm nhìn sáng tạo và tư duy chiến lược của tất cả các công ty – cũng như khả năng, tài năng và nền tảng đa dạng của toàn bộ đội ngũ của chúng tôi.

huydesign goood

Phan Huy
Lead Designer

Thiết kế chuyên sâu về nhận dạng thương hiệu doanh nghiệp. — Tư vấn và triển khai truyền thông thương hiệu.