Trung Nguyên E-Coffee

Trung Nguyên E-Coffee là hệ thống cửa hàng chuyên Cà Phê Năng Lượng – Cà Phê Đổi Đời, góp phần hình thành một hệ thống bán lẻ và F&B về cà phê chuyên gia nhất, toàn diện nhất, vượt trội nhất hiện nay. 

Trung Nguyên E-Coffee là môi trường hợp tác tạo nên hệ sinh thái cà phê thịnh vượng, nơi người khởi nghiệp cà phê, người kinh doanh tạp hóa – quán cà phê truyền thống, các nhà bán lẻ hiện đại, các công ty trong lĩnh vực nhượng quyền, ẩm thực, du lịch, vận tải, bản lẻ…, những người có khát vọng lớn, tinh thần quốc gia, tinh thần quốc tế, không ngừng sáng tạo, có thể chung tay tạo ra giá trị gia tăng về lợi ích kinh tế, quảng bá thương hiệu, song song phụng sự xã hội một cách thiết thực và bền vững.

Thông Điệp
Hệ thống cửa hàng chuyên 
Cà Phê Năng Lượng - Cà Phê Đổi Đời

Tầm Nhìn
Chuỗi Cà Phê Năng Lượng - Cà Phê Đổi Đời 
Bao phủ khắp chốn thế gian 
Số lượng - Chất lượng xuất sắc nhất tinh cầu

Sứ Mạng
Cung cấp cộng đồng cà phê 
Tuyệt ngon - Tuyệt phẩm, Đặc biệt nhất - Duy nhất 
Phụng sự xã hội bằng công nghệ làm giàu 
Nhận sự ủng hộ vô song và miên viễn từ nhân loại

Giá Trị Cốt Lõi
Khát vọng lớn 
Tinh thần quốc gia 
Tinh thần quốc tế 
Không ngừng sáng tạo và đột phá 
Tạo giá trị và phát triển bền vững

--

Nguồn: Trung Nguyên E Coffee